2200 Sqft 4 Bhk 70 Lakhs House Sale at Mangalapuram Trivandrum

2200 Sqft 4 Bhk 70 Lakhs House Sale at Mangalapuram Trivandrum