3 BHk 60 Lakhs House Sale at Kalady Karamana Trivandrum

3 BHk 60 Lakhs House Sale at Kalady Karamana Trivandrum