3315089248b37e1f
By Thư Viện ĐHTL
Thông tin khoa học

Các lợp học (MOOC) ngoại ngữ miễn phí - tháng 09/2016

Tự nâng cao kiến thức ngoại ngữ, cho sinh viên học thêm ngoài lớp.Các lớp có ghi "self-paced" có nghĩa là cá nhân có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào, không cần chờ đợi (góp ý về thuvien@thanglong.edu.vn)