3315089248b37e1f
By Thư Viện ĐHTL
Thông tin khoa học

Lớp học Mooc về Công tác Xã Hội - tháng 09/2016

Một số lớp học miễn phí trên trang web EdX. Các lớp học về công tác xã hội do ĐH Michigan cung cấp. Lớp học về phân tích số liệu do Massachussets Institute of Technology cung cấp.